Kronika 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 

Tymczasowy Komitet Porozumiewawczy

W Katowickim hotelu Senator w dniach 3 – 4 kwietnia rozpoczyna działalność Tymczasowy Komitet Porozumiewawczy w składzie: Andrzej Hopfer, Zdzisław Małecki, Andrzej Kalus (przewodniczący).
W spotkaniu biorą także udział przedstawiciele kilku regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych: Wacław Baranowski (Warszawa), Lech Bomerski (Poznań), Henryk Czajkowski (Gdańsk), Lech Gutry (Katowice), Krzysztof Grzesik (Warszawa), Henryk Jędrzejewski (Warszawa), Jerzy Szarek (Kraków), Aleksandra Skośkiewicz (Łódź), Zdzisław Skwarczyński (Częstochowa) i Zygmunt Solarz (Szczecin). Wcześniej, w grudniu 1992 roku, w Częstochowie odbyła się I Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych poświęcona tworzącemu się zawodowi „rzeczoznawca majątkowy”.

Dwa ważne spotkania w Warszawie

W czerwcu i sierpniu odbyły się dwa spotkania poświęcone powołaniu Federacji stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. W pierwszym z nich uczestniczyło 14 przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych, omawiano projekt statutu przygotowany przez Zdzisława Małeckiego. Podczas drugiego, sierpniowego spotkania, które odbyło się w budynku Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, statut Federacji został uchwalony przez 15 delegatów z następujących stowarzyszeń: Pomorskiego SRM, Toruńskiego SRWN, Stowarzyszenia Ekspertów Wyceny Nieruchomości z Zielonej Góry, SRM we Wrocławiu, Warszawskiego SRN, Regionalnego SRM w Białymstoku, PSRWN w Olsztynie, SRM w Siedlcach, Legnickiego Stowarzyszenia Taksatorów Nieruchomości, Łódzkiego SRM, Wielkopolskiego SRM, SRM w Katowicach, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Specjalistów Wycen Nieruchomości w Szczecinie, Małopolskiego SRN oraz Gorzowskiego Stowarzyszenia Biegłych w Zakresie Szacowania Nieruchomości.

Grudniowa konferencja krajowa i rejestracja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W grudniu w Gdańsku odbyła się II Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych dotycząca szacowania nieruchomości na terenach zurbanizowanych. Odbyły się również  wybory władz Federacji. Prezydentem został Andrzej Kalus z Katowic, wiceprezydentami: Mieczysław Prystupa z Warszawy i Henryk Czajkowski z Gdańska. 16 grudnia Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Przyjęcie Federacji do TEGOVOFA

Podczas obrad The Group of Valuers of Fixed Assets (TEGOVOFA) w Dublinie  do grona jej członków przyjęta została Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ponowne wybory władz PFSRM

W maju, podczas obrad Rady Krajowej, ponownie wybrano władze Federacji (zgodnie z prawem wybory z roku 1993 były przedwczesne).

Międzynarodowa konferencja w Krakowie

W czerwcu do stolicy Małopolski na konferencję poświęconą standardom zawodowym w szacowaniu nieruchomości przyjechali rzeczoznawcy z Polski i Europy. Konferencję zorganizowała PFSRM wraz z Krakowskim Instytutem Nieruchomości. Jej uczestnikami byli wszyscy liczący się szefowie europejskich organizacji nieruchomościowych: przedstawiciel Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości Daryl Lippincott, szef RICS Clive Lewis, sekretarz generalny TEGOVOFA Peter Champness i przedstawiciel Francuskiego Instytutu Rzeczoznawców Nieruchomości Phipippe Malaquin.

Pierwszy numer kwartalnika

W lipcu ukazuje się pierwszy numer wydanego przez PFSRM kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”, któremu nazwę przekazali koledzy z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Wydanie Tymczasowych Zasad Wyceny

Na III Krajowej Konferencji w Krakowie poświęconej m.in. standardom zawodowym, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zaprezentowało wydanie książkowe Tymczasowych Zasad Wyceny (tzw. Ukrainkę – od żółto – niebieskiej okładki). Równolegle odbywało się spotkanie TEGOVOFA i EUROVAL, w którym wzięło udział kilkudziesięciu rzeczoznawców majątkowych.

 

Ważne dla rzeczoznawców zarządzenie

1 marca Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydaje zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości. Zarządzenie nadało moc prawną tymczasowym zasadom wyceny nieruchomości, ustalając m.in. że wynik wyceny nieruchomości będzie przedstawiony w dokumencie o nazwie „operat szacunkowy”.

Uchwała w sprawie standardów

W dniach 4 - 5 maja w Międzyzdrojach Rada Krajowa przyjmuje uchwałę w sprawie stosowania w sfederowanych stowarzyszeniach standardów zawodowych. Standardy te są zgodne z wytycznymi TEGOVOFA. Ich projekt został zrecenzowany przez specjalistów brytyjskich i amerykańskich.

Pierwsze mistrzostwa tenisowe rzeczoznawców

W Olsztynie w dniach 29 – 30 czerwca odbywają się pierwsze Mistrzostwa Tenisowe Polski Rzeczoznawców Majątkowych, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

IV Konferencja Krajowa

Trzydniowa konferencja odbywa się w dniach 24 - 26 września we Wrocławiu.  Istotnym wydarzeniem było podpisanie przez Prezydenta PFSRM Andrzeja Kalusa i Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Barbarę Blidę porozumienia w sprawie organizowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych postępowania kwalifikacyjnego związanego z nabywaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zgodnie z porozumieniem PFSRM pełni rolę koordynatora i przyjmuje od stowarzyszeń wnioski w sprawie organizacji egzaminów. Odtąd stowarzyszenia skupione w Federacji mogą organizować egzaminy państwowe dla rzeczoznawców.

Międzynarodowa konferencja w Warszawie

Federacja współorganizowała w dniach 12-13 czerwca międzynarodową konferencję poświęconą ustawicznemu kształceniu rzeczoznawców. Do stolicy przyjechało kilkudziesięciu rzeczoznawców z Francji, Anglii, Ukrainy, USA i Polski.

Światowa Konferencja Rzeczoznawców  i V Konferencja Krajowa

W dniach 9-11 października 250 delegatów z całego świata przyjechało do Warszawy na Valuers & Appraisers World Conference, która odbywa się równolegle z V Konferencją Krajową Rzeczoznawców Majątkowych. Delegaci z Australii, Brazylii, Malawi, Chin, USA, Rosji, Indii, Niemiec, Francji, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Malezji i Irlandii. Konferencja krajowa poświęcona jest uwarunkowaniom określającym wiarygodność operatów szacunkowych.

Obradująca w przeddzień konferencji Rada Krajowa podejmuje uchwały dotyczące przyznania medalu „Amicus de Rebus Peritorum Polonorum” (przyjaciel polskich rzeczoznawców) następującym osobom i instytucjom: Henrykowi Jędrzejewskiemu, Peterowi Champnessowi oraz Wschodnioeuropejskiej Fundacji na rzecz Nieruchomości. Medale zostały wręczone podczas Kongresu Światowego.

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Z dniem 1 stycznia, zgodnie z reformą Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rządu przestało istnieć Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a powstał Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który przejmuje część kompetencji resortu budownictwa.

Powstaje TEGoVA

1 marca, z połączenia EUROVAL i TEGOVOFA, powstaje nowa organizacja europejskich rzeczoznawców - TEGoVA.

Nowa ustawa nieruchomościowa

21 sierpnia Sejm RP uchwalił ustawę o gospodarce nieruchomościami. Pracami nad nią kierował dyrektor Henryk Jędrzejewski. Do historii przeszła ustawa z roku 1985 o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Konferencja Krajowa w Olsztynie

W dniach 11-13 września odbywa się VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, poświęcona gwarancjom jakości usług rzeczoznawców majątkowych. W konferencji bierze udział 350 uczestników. Medal „Amicis de Rebus Peritorum Polonorum” otrzymuje Andrzej Hopfer.

Międzynarodowa konferencja w krakowskim centrum Mangghha

Pierwsza konferencja wyceny nieruchomości zabytkowych WAZA została zorganizowana przy współudziale PFSRM i Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Przyjechali na nią rzeczoznawcy majątkowi z Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wchodzi  w życie

Z dniem 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, powstającej przy UMiRM stowarzyszenia zgłaszają 150 kandydatów.

Porozumienie z PZU

Prezydent Andrzej Kalus wraz z wiceprezydentem Mieczysławem Prystupą podpisują pierwsze porozumienie z PZU SA w sprawie ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych. Federacja do dzisiaj współpracuje z PZU.

VII Krajowa Konferencja

Odbywa się w Poznaniu w dniach 22-24 października pod hasłem „Działalność rzeczoznawców majątkowych na rzecz gmin” i pod patronatem prezesa UMiRM Sławomira Najnigiera. Obradująca w przeddzień Rada Krajowa przyznaje medal „Amicusa” Zdzisławowi Małeckiemu.

Międzynarodowy Kongres Katastralny

Ponad 320 gości, w tym 100 z zagranicy, wzięło udział w Kongresie Katastralnym, który odbywał się w dniach 17-20 listopada Warszawie pod patronatem Premiera i pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG).

Powołanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prezes UMiRM powołał Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. uprawnień i licencji zawodowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Komisji szefuje dyrektor Henryk Jędrzejewski, a podkomisji ds. rzeczoznawców majątkowych – Zdzisław Bojar.

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

9 lutego, zgodnie z zapisami nowej ustawy o gospodarce nieruchomościami, powołał Komisję Odpowiedzialności Zawodowej z Wacławem Baranowskim na czele. Podkomisją dla rzeczoznawców majątkowych kierował Zdzisław Małecki.                                             

Mistrzostwa narciarskie rzeczoznawców

Szklarska Poręba gościła w dniach 8-10 marca grupę uczestników pierwszych Mistrzostw w Narciarstwie Zjazdowym Rzeczoznawców Majątkowych, zorganizowanych przez Karkonoskie SRM. Od tej pory mistrzostwa są organizowane co roku przez różne stowarzyszenia.

Porozumienia z UMiRM

21 kwietnia prezydent Andrzej Kalus podpisał porozumienie z prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sławomirem Najnigierem w sprawie  organizowania postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadawaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami. 22 grudnia te same osoby podpisały w imieniu UMiRM i PFSRM porozumienie o organizacji praktyk zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

VIII Konferencja Krajowa

Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 15-16 października i dotyczyła możliwości  działania rzeczoznawców jako doradców inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Wzięło w niej udział 360 rzeczoznawców z całego kraju.

Nowe władze Federacji

Obradująca w dniach 4-5 lipca Rada Krajowa wybrała nowe władze Federacji. Prezydentem został Wacław Baranowski z Warszawy, wiceprezydentami Ryszard Cymerman, Tomasz Telega i Zdzisław Małecki.

IX Konferencja Krajowa

Rzeczoznawcy spotkali się tym razem w Toruniu w dniach 14-16 września. Tematem konferencji było gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich.

Szkolenia dla ukraińskich rzeczoznawców

W maju, wrześniu i listopadzie odbyły się kilkudniowe szkolenia realizowane przez polskich rzeczoznawców w ramach programu opracowanego przy pomocy i wsparciu Wschodnioeuropejskiej Fundacji Rozwoju Nieruchomości i PFSRM. Autorem programu był Mieczysław Prystupa, wykładowcami zaś, obok niego: Stanisława Kalus, Zdzisław Małecki, Ewa Kucharska-Stasiak, Jan Konowalczuk. Szkolenia opracowano i przeprowadzono także dla rzeczoznawców ormiańskich i gruzińskich.

Spotkanie PKK z KOZ

Pierwsze wspólne spotkanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej z Komisja Odpowiedzialności Zawodowej miało miejsce w dniach 29-30 listopada w Serocku.

Prace nad nowymi standardami

W grudniu 2000 r. i lutym 2001 r. trwają prace federacyjnej komisji standardów nad nowymi standardami w związku z przewidywaną nowelizacją rozporządzeń wykonawczych do ustawy o gospodarce nieruchomościami. W czerwcu w Jachrance spotkały się w tej sprawie KOZ i PKK.

X Jubileuszowa Konferencja Krajowa

„Wartość bankowo - hipoteczna nieruchomości oraz współpraca rzeczoznawców majątkowych z instytucjami finansowymi” to temat jubileuszowej konferencji, która odbyła się w dniach 27-29 września w Katowicach. Podczas konferencji Zygmunt Bojar otrzymał medal Amicusa. Po raz pierwszy stowarzyszenie organizujące konferencję przekazuje następnemu organizatorowi rzeźbę – symbol PFSRM.

Nowy prezes UMiRM

Profesor Marek Bryx, pracownik naukowy SGH, został nowym Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Wydanie ESV

Federacja wydała w ramach cyklu Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego „Europejskie Standardy Wyceny TEGoVA 2000” w tłumaczeniu Tadeusza Dworakowskiego.

Rada Krajowa obraduje w UMiRM

Obradująca w dniach 10-11 stycznia w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Rada Krajowa Federacji podejmuje m.in. uchwałę o nadawaniu raz w roku honorowych odznak złotych i srebrnych dla zasłużonych rzeczoznawców majątkowych i ich wręczaniu podczas konferencji krajowych. RK powołuje Iwo Betke na stanowisko szefa Komisji Arbitrażowej.

Konferencja Krajowa w Gdańsku

XI KKRM odbyła się w dniach 19-21 września w Gdańsku pod hasłem „10 lat zawodu rzeczoznawcy majątkowego, doświadczenia krajowe i przyszłość w zjednoczonej Europie”. Podczas konferencji dwaj koledzy: Henryk Czajkowski i Roman Szwarc otrzymali odznaczenia państwowe.

Rozporządzenie Rady Ministrów

27 listopada Rada Ministrów uchwala rozporządzenie w sprawie zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, które zostanie zastąpione przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. To ostatnie rozporządzenie , po kolejnych nowelizacjach dokonanych w 2005 r.  i  2011 r. obowiązuje do dziś.

Nowe władze Federacji

Rada Krajowa dokonała wyboru nowych władz Federacji na posiedzeniu w dniach 3-4 lipca w Warszawie. Nowym Prezydentem został prof. Andrzej Hopfer, a Wiceprezydentami: Jerzy Filipiak, Krzysztof Urbańczyk i Jerzy Adamiczka.

Jubileuszowa XII KKRM

Konferencja krajowa odbyła się w dniach 11-13 września w Koszalinie. Jej tematem były „Kierunki rozwoju w teorii i praktyce wyceny”. Statuetki X-lecia Federacji otrzymało 12 stowarzyszeń – założycieli Federacji oraz kilkanaście zasłużonych osób. Obradująca w przeddzień konferencji Rada Krajowa podjęła decyzje o wstąpieniu Federacji do struktury Światowego Stowarzyszenia Organizacji Rzeczoznawców Majątkowych WAVO (World Association of Valuers Organizations).

Konferencja CEREAN

9 Międzynarodowa Konferencja CEREAN (The Central European Reqal Estate Associations Network) odbyła się w dniach 17-19 września w Krakowie. Na zamku  w Niepołomicach prezydent Andrzej Hopfer wręczył Ester Pryor, szefowej NVAR (Northern Wirginia Association of Realtors) dyplom honorowego członkostwa PFSRM. Organizotorem konferencji była PFRN, wzięło w niej udział wielu rzeczoznawców majątkowych.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

7 czerwca prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą znika UMiRM, a sprawy gospodarki nieruchomościami zostały przeniesione do Ministerstwa Infrastruktury. Wcześniej prezydent przesłał projekt ustawy do TK, pytając o konstytucyjność zmian organizacyjnych w organach administracji publicznej.

Ministrem odpowiedzialnym za sprawy środowiska rzeczoznawców majątkowych jest Ryszard Jan Kurylczyk.

XIII KKRM

Tematem kolejnej krajowej konferencji, odbywającej się w dniach 9-11 września w Rzeszowie były refleksje nas zawodem rzeczoznawcy majątkowego. Profesor Ewa Kucharska-Stasiak otrzymała medal „Amicis de Rebus Peritorum Polonorum”.

Nowa siedziba biura Federacji w Warszawie

1 listopada Biuro Federacji mieści się w nowej lokalizacji – gmachu dawnego Banku Rolnego przy ulicy Nowogrodzkiej 50, zbudowanego w latach 1926-28 według projektu arch. Mariana Lalewicza. Poprzednie lokalizacje biura to ul. Kopernika i ul. Złota.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

29 czerwca zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, które reguluje zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości.

XIV KKRM w Lublinie

Konferencja odbyła się w Lublinie w dniach 8-10 września i dotyczyła roli i działań rzeczoznawców majątkowych w rozwoju nowoczesnych systemów informacji o nieruchomościach. Medal „Amicusa…” przyznano redaktorowi naczelnemu kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy, szefowi Warszawskiego SRM prof. Mieczysławowi Prystupie. Medal wręczono 19 grudnia na posiedzeniu Rady Krajowej.

Ustawa zabużańska

7 października zaczęła obowiązywać ustawa z 8 lipca  o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej.

Nowe Ministerstwo

31 października Ministerstwo Infrastruktury zostało zastąpione Ministerstwem Transportu i Budownictwa. Ministrem odpowiedzialnym za sprawy środowiska rzeczoznawców jest Piotr Styczeń, sekretarz stanu ds. budownictwa.

Kierunki rozwoju zawodu

na posiedzeniu w dniu 19 grudnia Rada Krajowa uchwaliła dokument „Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Cele, kierunki, zadania”, będący wytyczną do rozwoju zawodu.

Międzynarodowa konferencja  dotycząca standardów zawodowych

W warszawskim hotelu SAS pod patronatem RICS i Federacji odbyła się międzynarodowa konferencja,  poświęcona standardom zawodowym dotyczącym wyceny nieruchomości. Wzięło w niej udział ponad stu specjalistów rynku nieruchomości ze świata i z Europy.

Nowy – stary zarząd

 7 lipca na posiedzeniu Rady Krajowej  dotychczasowy zarząd PFSRM w składzie: prezydent Andrzej Hopfer, wiceprezydenci: Jerzy Adamiczka, Jerzy Filipiak, Krzysztof Urbańczyk, został wybrany na kolejną kadencję.

XV KKRM

Piętnasta Konferencja Krajowa odbyła się w warszawskiej Bibliotece Narodowej w dniach 21-23 września, a jej tematem była rola rzeczoznawcy majątkowego  w postepowaniu sądowym i administracyjnym. Medal "Amicus..." otrzymała Zdzisława Ledzion-Trojanowska.

Motopiknik

Na przełomie sierpnia i września odbył się Pierwszy Ogólnopolski Moto-Piknik Appraiserów POMPA, w którym wzięło udział 10 motocyklistów.

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców

W dniach 20-22  września odbywała się XVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach zatytułowana „Grunt to grunt. Aktualne aspekty w szacowaniu”. Amicusem  został Tomasz Telega.

Spotkanie z Ministrem Dziekońskim

29    listopada w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie Zarządu PFSRM z Podsekretarzem Stanu Olgierdem Dziekońskim i Dyrektorem Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Małgorzatą Kutyłą. Zarząd przekazał Ministrowi Dziekońskiemu m.in. wniosek o powołanie samorządu zawodowego w rozumieniu artykułu 17 Konstytucji RP.

Wręczenie Świadectw Uznania Zawodowego REV

Uroczystość wręczenia Świadectw REV (Recognised European Valuer) odbyła się w dniu 30 maja w warszawskim hotelu Sheraton podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego TEGoVA. Na uroczystość przyjechało około sto pięćdziesiąt osób, a wręczenia dokonywali wspólnie: wiceminister Olgierd Dziekoński, prezydent TEGoVA Roger Messenger oraz prezydent PFSRM Andrzej Hopfer.

XVII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

W dniach 25-26 września w budynku Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbyła się XVII Krajowa Konferencja. Tematem konferencji były  „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego. Na początku konferencji dokonano uroczystego wręczenia medalu Amicus Krzysztofowi Grzesikowi.

I Kongres Rzeczoznawców Majątkowych

Po konferencji krajowej 27 września odbył się w Poznaniu I Kongres Rzeczoznawców Majątkowych, w którym wzięło udział 157 delegatów, członków sfederowanych w PFSRM regionalnych stowarzyszeń. Celem  Kongresu była odpowiedź na pytanie czy środowisko rzeczoznawców ma dążyć do utworzenia Izby Zawodowej.

Jubileusz KOZ

9 lutego Komisja Odpowiedzialności Zawodowej obchodziła swoje dziesięciolecie.  Z tej okazji odbyło się w Warszawie spotkanie zorganizowane przez rMinisterstwo Infrastruktury. Podczas spotkania kilkunastu rzeczoznawców otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe.

Nowe władze Federacji

Rada Krajowa, obradująca 6 lipca, wybrała nowy zarząd w składzie: prezydent Krzysztof Urbańczyk, wiceprezydenci: Jerzy Adamiczka, Krzysztof Bratkowski i Janusz Jasiński.

Kwartalnik czasopismem naukowym

Kwartalnik „Rzeczoznawca Majątkowy” wydawany przez Federację od lipca 1994 roku, został wpisany do wykazu czasopism naukowych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację tekstu naukowego na łamach kwartalnika autor otrzymuje punkty referencyjne.

XVIII KKRM we Wrocławiu

Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 22-24 września we Wrocławiu. Jej tematem była "Wycena w dobie kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem banków i instytucji finansowych”. Laureatką „Amicusa….” została Lucyllia Głogowska z Krakowa.

Seminarium w Centrum Finansowym Puławska

31  marca w Centrum Finansowym Puławska odbyło się seminarium „Rynek Nieruchomości – wyzwania XXI wieku” współorganizowane przez Federację oraz Polską Federację Zarządców Nieruchomości. Podczas seminarium mówiono m.in. o standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych, przedstawiano interpretacje definicji wartości rynkowej w przepisach UE, prezentowano różne mechanizmy finansowania nieruchomości.

Konferencja Krajowa w Kielcach

W dniach 16-18 września odbyła się XIX Konferencja Krajowa Rzeczoznawców Majątkowych. Ponad 200 rzeczoznawców majątkowych wzięło udział w konferencji poświęconej udziałowi rzeczoznawców w wycenie przedsiębiorstw. Amicusem został  prof. Ryszard Cymerman z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

Pierwsza kobieta we władzach Federacji

Podczas posiedzenia Rady Krajowej, odbywającego się w dniach 20-21 grudnia, do grona Zarządu Federacji dołączyła Katarzyna Stasiak. To pierwsza kobieta w historii Federacji zasiadająca w Zarządzie.

Konferencja TEGOVA i PSFRM w Warszawie

5 lipca w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana jako jedna z imprez w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE pt. „Harmonizacja wyceny nieruchomości w krajach Unii Europejskiej”. Federacja była gospodarzem konferencji a współorganizatorami Instytut Taksacji Powszechnej i Wyceny (IRRV) oraz Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA). Wśród panelistów obecni byli przedstawiciele największych europejskich organizacji rzeczoznawców majątkowych.

Nowa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej

11 lipca Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk wydał Zarządzenie nr 27 w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.  Przewodniczącym komisji został Wacław Baranowski, a wiceprzewodniczącym sekcji rzeczoznawców majątkowych został Zbigniew Brodaczewski.

Nowa Państwowa Komisja Kwalifikacyjna

19 sierpnia Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, które weszło w życie z dniem 1 września. Przewodniczącym PKK został Marek Majchrzak, jej prezydium tworzą: Ryszard Cymerman (rzeczoznawcy), Jan Maciej Czajkowski (pośrednicy) i Piotr Konkol (zarządcy).

XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców w Katowicach

W dniach 28-30 września odbyła się juileuszowa, XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowana przez obchodzące XXX-lecie Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Tematem konferencji było gospodarowanie przestrzenią nad i pod gruntem.
W związku z jubileuszem organizatorzy z SRM uhonorowali 14 osób statuetką Anioł Przestrzeni, a Prezes ŚSRM Andrzej Kalus otrzymał gratulacje od Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

III Kongres Katastralny

W dniach 23 - 25 listopada odbył się w Warszawie III Kongres Katastralny. Wiodącym tematem kongresu był "Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią". Podczas kongresu omówiono mi.in. takie zagadnienia jak: przyszłość katastru (Kataster 2014 plus); reformy katasrlane w skali lokalnej i globalnej - integracja części technicznej i prawnej katastru; kataster a zarządzanie kryzysowe (katastory środowiskowe, ekologiczne, pwoodzie, osuwiska), oraz kataster w Unii Europejskiej.

Porozumienie dziewięciu organizacji rynku nieruchomości

27 stycznia zawarto  porozumienie dziewięciu organizacji działających na rynku nieruchomości w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz tego rynku, w szczególności w zakresie rozwoju zawodów rynku nieruchomości, ochrony praw własności, swobody działalności gospodarczej i zawodowej oraz praw klientów. Federacja jest jednym z sygnatariuszy porozumienia.

Międzynarodowa konferencja TEGoVa i PFSRM

11 maja w Krakowie zorganizowano jednodniową konferencję dotyczącą Europejskich Standardów Wyceny (EVS).Wzięło w niej udział 60 rzeczoznawców z Polski oraz 66 z kilkunastu krajów europejskich, a także z USA, Kanady i Puerto Rico. Organizatorem konferencji była Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA).

Zlot członków pierwszej Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

18 i 19 maja w Częstochowie z inicjatywy Wacława Baranowskiego, Henryka Jędrzejewskiego i Henryka Hajdasza,  odbył się Zlot członków Pierwszej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Majątkowych. Na Zlot przybyło liczne grono członków Pierwszej PKK, wielu z rodzinami.

Nowe władze Federacji

Podczas posiedzenia Rady Krajowej w dniu 2 lipca dokonano wyboru nowego składu Zarządu Federacji w kadencji 2012-2015: prezydenta Krzysztofa Bratkowskiego i wiceprezydentów: Janusza Jasińskiego, Krzysztofa Gabrela i Roberta Dobrzyńskiego.

XXI Konferencja Krajowa Rzeczoznawców Majątkowych w Międzyzdrojach

W dniach 12-14 września odbyła się coroczna konferencja, tym razem  zorganizowana przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Międzyzdrojach. Tematem konferencji była analiza rynku w wycenie nieruchomości. Do grona rzeczoznawców odznaczonych medalem "Amicus"  dołączył Henryk Hajdasz.

Deregulacja w Sejmie

8 listopada odbyło się pierwsze czytanie ustawy deregulacyjnej w Sejmie RP. 9 listopada została powołana Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych w 26 osobowym składzie. W ramach prac Komisji Nadzwyczajnej doszło do rozszerzenia zakresu projektu ustawy deregulacyjnej o zawód rzeczoznawcy majatkowego.

Nowe wydanie Międzynarodowych Standardów Wyceny

Dzięki staraniom Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ukazało się trzecie polskie wydanie Międzynarodowych Standardów Wyceny EVS.

Władze Federacji i naukowcy o ustawie deregulacyjnej

11 lutego prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski, w związku z pracami sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych wydał oświadczenie skierowane do parlamentarzystów: „Deregulacja zawodu rzeczoznawcy majątkowego w kształcie zaproponowanym przez komisje nadzwyczajną jest groźna dla gospodarki”, w którym m.in. zwrócił się o nie uchwalanie zaproponowanych zmian, gdyż powinny być one skonsultowane ze środowiskiem rzeczoznawców. Przedstawiciele Federacji odbyli w tej sprawie szereg spotkań z posłami i senatorami wszystkich klubów parlamentarnych, a także opracowany został list otwarty do Premiera RP, pod którym podpisało się ponad 5 tys. osób.

WAZA po raz dziewiąty

W dniach 17-18 maja odbyła się kolejna już dziewiąta Konferencja  Wyceny Nieruchomości Zabytkowych dotycząca tym razem  problematyki wyceny obiektów socrealizmu i modernizmu jako nurtu w architekturze światowej i  polskiej. Konferencję zorganizowano  pod Patronatem Honorowym RICS.Impreza odbywała się w salach Galerii Sztuki Nowoczesnej zwanej w Krakowie Bunkrem Sztuki.

Uchwalenie ustawy deregulacyjnej

13 czerwca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ( Dz. U.    Nr  2013  , poz. 829  ), zwaną potocznie ustawą  deregulacyjną, likwidująca zawody pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości. Wprowadzone regulacje niszczą w części, dobrze funkcjonujący i sprawdzony w praktyce system.

 

opracowała Magdalena JędrzejewskaORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl